Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Privacy Policy

1 juni 2020  |  BRICK  |  All Rights Reserved

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Partnion B.V. ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Partnion B.V. waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Partnion B.V. schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

• Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

• Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Partnion B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Partnion B.V. ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Partnion B.V. waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Partnion B.V. schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

• Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

• Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Partnion B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

CONTACT

Marcel van Slooten

marcel@brick.nu      +31 6 547 781 00

Peter van Walstijn

peter@brick.nu      +31 6 103 100 45

COMPANY

KVK: 87.99.84.83

BTW: B01.864471683