Terms & Conditions

Home / Terms & Conditions

Terms & Conditions

 1 juni 2020  |  BRICK  |  All Rights Reserved

Definities

1. Annulering: wanneer de klant besluit de werkzaamheden zoals beschreven in de offerte niet meer af te nemen.

2. Artwork deadline: de datum waarop beeldmateriaal uiterlijk bij Partnion B.V. aangeleverd moet worden.

3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

4. Derde partij: een partij die geen deel uitmaakt van de overeenkomst tussen Partnion B.V. en de klant.

5. Klant: degene met wie Partnion B.V. een overeenkomst is aangegaan.

6. Partnion B.V.: Partnion B.V., gevestigd te Bussum onder KvK nr. 37116368.

7. Partijen: Partnion B.V. en klant samen.

8. Reguliere werkuren: Elke dag anders dan zaterdag, zondag or vakantiedagen, tussen 9 uur ’s ochtends en 5 uur ’s middags.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Partnion B.V.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

4. Als aanvulling op deze algemene voorwaarden is de Nederlands wetgeving van toepassing.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Partnion B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen in geschrifte.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

5. Alle aanbiedingen of offertes dienen ondertekend te worden door een gemachtigde werknemer van de klant.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Partnion B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Partnion B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Annulering

1. Wanneer een klant een order annuleert, gelden de volgende regels:

• Bij annulering minder dan 90 dagen voor de eerste dag van opbouw, zal er een project management fee van € 1000,- berekend worden.

• Bij annulering minder dan 60 dagen voor de eerste dag van opbouw, zal er een project management fee van € 1500,- berekend worden.

• Bij annulering minder dan 30 dagen voor de eerste dag van opbouw, zal er een project management fee van € 2000,- berekend worden.

2. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de eerste dag van opbouw, gelden de volgende extra regels:

• Voor alle producten die niet geprint zijn, wordt 20% van de totale productkosten in rekening gebracht.

• Voor alle producten die wel geprint zijn, maar niet geïnstalleerd, wordt 70% van de totale productkosten in rekening gebracht.

• Voor alle producten die geprint en geïnstalleerd zijn, wordt 100% van de totale productkosten in rekening gebracht.

Prijzen

1. Alle prijzen die Partnion B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Partnion B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Partnion B.V. te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Partnion B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Partnion B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Partnion B.V., geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6. Indien partijen voor een dienstverlening door Partnion B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

7. Partnion B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Partnion B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

10. Partnion B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Partnion B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant via e-mail.

12. Partnion B.V. heeft het recht om een jaarlijkse indexering toe te passen, ook op al verstrekte offertes.

Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet declaraties binnen 30 dagen na factuurdatum aan Partnion B.V. betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Partnion B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3. Partnion B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

4. Als de klant procedures heeft ingesteld die het betaalverkeer kunnen beïnvloeden, zoals het vermelden van opdrachtnummers of het invullen van formulieren, dan moet dit worden medegedeeld voor dat er akkoord wordt gegeven op de offerte.

5. Partnion B.V. zal altijd een voorfacturering van 70% in werking stellen, welke binnen 8 dagen betaalt moet worden. Het resterende bedrag zal na levering gefactureerd worden.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Partnion B.V. gerechtigd een rente van 8% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Partnion B.V..

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Partnion B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Partnion B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Partnion B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Partnion B.V. te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Partnion B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Partnion B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Partnion B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Partnion B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Partnion B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Partnion B.V.

3. Partnion B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Partnion B.V. te verrekenen met een vordering op Partnion B.V.

Eigendomsvoorbehoud

1. Partnion B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Partnion B.V. op grond van wat voor met Partnion B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Partnion B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien Partnion B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Partnion B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

5. Partnion B.V. blijft eigenaar van alle materialen die op huurbasis door de klant worden afgenomen. Producten kunnen bestaan uit een huurdeel èn een koopdeel

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

• Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

• Zaken van Partnion B.V. die bij de klant aanwezig zijn

• Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

• De klant geeft op eerste verzoek van Partnion B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

3. Als de klant wil dat Partnion de producten na gebruik in opslag neemt danwel overhandigt op locatie, gelden de volgende bedragen:

• Overhandiging aan klant op locatie: € 10,-

• Inpakkosten per product: € 25,-

• Opslagkosten per product per jaar: € 35,-

4. De kosten om een product te versturen naar een willekeurig adres worden volledig gefactureerd aan de klant.

Montage/Installatie

1. Hoewel Partnion B.V. zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

2. Hoewel Partnion B.V. ernaar streeft om alle werkzaamheden binnen de reguliere werkuren uit te voeren, kan het zo zijn dat dit niet geheel mogelijk is. In dat geval gelden de volgende bedragen: a. Voor alle producten die geïnstalleerd of geleverd moeten worden tussen 7 uur ’s avonds en middernacht of op zaterdagen, wordt een verhoging van 20% toegepast op de totale productkosten.

b. Voor alle producten die geïnstalleerd of geleverd moeten worden tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends of op zondagen, wordt een verhoging van 35% toegepast op de totale productkosten.

3. Partnion B.V. heeft het recht om bovenstaande percentages te factureren wanneer de werkzaamheden niet in de reguliere werkuren uitgevoerd kunnen worden, ook als een derde partij hiervan de oorzaak is.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Partnion B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Partnion B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Partnion B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Partnion B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Partnion B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Partnion B.V..

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Partnion B.V. de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Partnion B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

• Wanneer artwork aangeleverd wordt binnen 7 dagen na de gestelde artwork deadline, wordt een verhoging van 10% toegepast op de totale productkosten.

• Wanneer artwork aangeleverd wordt tussen 7 en 14 dagen na de deadline, wordt een verhoging van 20% toegepast op de totale productkosten.

• Wanneer artwork later dan 14 dagen na de deadline wordt aangeleverd, wordt een verhoging van 35% toegepast op de totale productkosten.

• Wanneer er een koerier ingeschakeld wordt om te zorgen dat de klant tijdig zijn product ontvangt, zullen deze kosten ten alle tijden worden doorberekend aan de klant.

Duur van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Partnion B.V. schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

1. Partnion B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partnion B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

3. Partnion B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie en eventuele beeldmerken die door de klant worden aangeleverd.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Partnion B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Partnion B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Partnion B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Partnion B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor gebruik, op de hoogte te stellen.

3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke en schriftelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Partnion B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.

4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Partnion B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Partnion B.V..

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Partnion B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Partnion B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Partnion B.V. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Partnion B.V.

1. Partnion B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Partnion B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Partnion B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Partnion B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Partnion B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Partnion B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Partnion B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Partnion B.V. in verzuim is.

3. Partnion B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Partnion B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Partnion B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Partnion B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Partnion B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Partnion B.V. kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën, epidemieën etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Partnion B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Partnion B.V. er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Partnion B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Partnion B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Partnion B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Partnion B.V..

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Partnion B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Partnion B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Partnion B.V. ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Partnion B.V. waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Partnion B.V. schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

• die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

• die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

• Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

• Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Partnion B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

CONTACT

Marcel van Slooten

marcel@brick.nu      +31 6 547 781 00

Peter van Walstijn

peter@brick.nu      +31 6 103 100 45

COMPANY

KVK: 87.99.84.83

BTW: B01.864471683